FORMULARI DE MATRÍCULA

DADES DE L‘ALUMNE:

Nom:                                                                                                                                       

Cognoms:                                                                                                                               

Data de naixement:                                                                                                               

Nº de Passaport:                                                                                                                    

E-mail:                                                                                                                                    

Telf / Mòbil:                                                                                                                           

Adreça:                                                                                                                                   

Població:                                                                                                                                

Curs/os escollit/s / (marqueu amb una X)

___ Acordió                    ___ Cant                          ___ Violí                          ___ Bateria

___ Guitarra                   ___ Piano                        ___ Tècnic de so i producció audiovisual

DADES DELS TUTORS:

Nom i Cognoms:                                                                                                                    

Nom i Cognoms:                                                                                                                    

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:

Entitat bancària:                                                                                                                    

Agència:                                                                                                                                 

Codi IBAN:                                                                                                                              

Titular del compte:                                                                                                                

NOM I SIGNATURA DE LA PERSONA RESPONSABLE:

CLÀUSULA DE PRIVACITAT

Als efectes del que preveu la Llei 15/2003 de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, l’ESCOLA DE MUSICA HARMONIA informa l’usuari que les seves dades es tractaran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per l’ESCOLA DE MUSICA HARMONIA, sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de procedir a la facturació, enregistrar les diferents notes i avaluacions i adreçar informació de les activitats complementaries.

Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les dades personals sol·licitades en aquesta butlleta. Aquests drets es poden exercir a l’adreça: Carrer Prat Gran no9, 2on de les Escaldes-Engordany.

Als efectes de facturació es cediran les dades a les entitats bancàries del País.

L’ESCOLA DE MUSICA HARMONIA es compromet a complir la seva obligació de confidencialitat de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, adoptant les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

En el cas de menors el full d’inscripció haurà d’anar signat per la persona responsable o tutor del menor.

Nom i signatura de conformitat

DRETS D’IMATGE

De conformitat amb la llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa a l’interessat que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer “Matrícula d’alumnat”, gestionat per la Sra. Roser Palomero, la finalitat del qual és d’informació.

Així mateix s’informa a l’interessat que l’adreça on es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és la de l’ESCOLA DE MÚSICA HARMONIA.

Entre les dades de que disposa l’ESCOLA DE MÚSICA HARMONIA, es troben fotografies dels alumnes en les activitats i cursos desenvolupats, que poden ser penjades a la plana web i al taulell d’anuncis de l’escola. Si l’interessat, pare o tutor no manifesta la seva voluntat explicita de no atorgar l’autorització, s’entén que gaudeix del consentiment del mateix per poder utilitzar aquest material audiovisual.

Serà obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

Nom i signatura de conformitat

NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA HARMONIA

  1. Matriculació i sistemes de pagament

1.1. Al moment de formalitzar l’ inscripció, s’haurà  de  fer  efectiu  l’import de  la  matrícula.   

1.2. El pagament immediat de l’import total de curs reportarà una bonificació de  seixanta euros.  

1.3. L’import  total  del  curs  es  podrà  fraccionar  en  deu  mensualitats  que  es  presentaran  al  cobrament  per  domiciliació  bancària  durant  els  cinc  primers  dies  del  mes.  En  cas  d’impagament  d’una  mensualitat,  l’Escola  podrà  exigir  la  totalitat de l’ import del curs pendent de pagament.  

1.4. Les activitats extraordinàries fora de la rutina escolar (hores d’estudi individual a l’Escola, sortides culturals, concursos, exàmens…) es cobraran a l’avança per  domiciliació bancària.  

1.5. L’ import del material adquirit a l’escola es farà efectiu durant el mes en curs o  es  presentarà  al  cobrament  per  domiciliació  bancària  durant  els  cinc  primers  dies del mes següent.  

1.6. L’  incompliment  de  les  condicions  de  pagament  se  sotmetrà  a  la  jurisdicció  exclusiva dels tribunals andorrans.  

1.7. Els preus del curs es revisarà anyalment.

  1. Reserva de Plaça

2.1. L’alumnat  de  l’Escola  Harmonia  gaudirà  automàticament  del  dret  de  reserva  de plaça per al curs següent amb una reducció del 5%. Aquest import es presentarà al cobrament per domiciliació bancària durant els primers 5 dies de  juliol.  

2.2. El  curs  escolar  va  des  de  Setembre  a  Juny,  si  l’  alumne  es  vol  donar  de  baixa  abans del període de finalització ho ha de comunicar amb 15 dies d’ antelació  ja que el rebut anirà passant automàticament.  

2.3. Els  mesos  de  Juliol  i  Agost  s’  impartiran  classes  però  les  hores  podran  ser    a  convenir si així ho desitja.

  1. Baixa

3.1. En el supòsit que no es vulgui continuar el curs següent, s’ haurà de comunicar per escrit a l’Escola durant la primera setmana de juny.   

  1. Absències

4.1. Per  la  seguretat  de  l’alumnat,  en  cas  que  hagi  de  faltar  a  classe,  els  pares  o  tutors n’hauran d’informar  prèviament.   


  1. Recuperació de classes

L’ escola Harmonia només recuperarà classes si  el professor falta.  

Excepcionalment  es  recuperaran  les  classes  perdudes  de  la  primera  setmana  de  Setembre,  ja  que  es  tindrà  en  compte  que  les  escoles  comencen  sempre  després  de Meritxell.  

  1. Exàmens

L’  escola  Harmonia  durant  el  mes  de  Juny  imparteix  exàmens  per  tal  d’  avaluar  el  curs  acadèmic,    exàmens  impartits  per  ABRSM  de  Londres,  si  l’alumne  no  vol  passar  aquestes  proves  està  en  el  seu  dret  de  no  ferXho,  igualment  l’  escola  impartirà diplomes i certificats que justifiquin el seu pas per l’ escola harmonia.  

He llegit i accepto les Normes de Funcionament de l’Escola Harmonia.

Data i signatura:

Escola de Música Harmonia

C/Prat Gran, 9 – 2n. AD700 Escaldes-Engordany. PRINCIPAT D’ANDORRA

Tel.: (+376) 826 501

harmonia@harmoniamusica.com – www.harmoniamusica.com